×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DERS İÇERİKLERİ

PMY 507 Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

Pazarlamanın tanımı, kapsamı, makro ve mikro çevresi. Pazar bölümlemesi, hedef pazar seçimi ve konumlandırma. Stratejik pazarlama planlaması. Pazarlama Araştırmalarının sağladığı katma değer. Pazarlar ve tüketici davranışının esasları. Ürün geliştirme. Fiyatlandırma politikaları. Dağıtım kanalı ve lojistiği. Bütünleşik pazarlama iletişimi. Tutundurma faaliyetleri. Küresel pazarlamanın ilkeleri. Internet pazarlamacılığı. Hizmet pazarlaması. Pazarlama etiği.

PMY 502 Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama araştırmalarının tanımı, kapsamı ve çevresi. Pazarlama araştırmaları türleri. Pazarlama araştırmaları süreci ve hataları. Pazarlama araştırmalarında ikincil kaynaklar. Pazarlama araştırmalarında birincil kaynaklar. Pazarlamada gözatım yöntemleri. Pazarlamada ölçme ve dereceleme. Pazarlama araştırmalarında örnekleme yöntemleri. Pazarlama araştırmalarında alan çalışmaları. Pazarlama araştırmalarında metrik ve metrik olmayan hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon. Doğrusal olmayan regresyon. Korelasyon. Basit. Tek yönlü varyans analizi ANOVA.

PMY 504 Stratejik Marka Yönetimi

Değişen rekabet ve pazar ortamında markanın/markalaşmanın kazandığı öneme dikkat çekilerek, çağdaş pazarlama yönelimleri paralelinde marka yönetimi olgusunun uygulamada ve akademik bağlamda geçirdiği evreleri ve gelişim alanlarını ele almaktadır. Ders kapsamında işlenen başlıca konular arasında marka yapılandırma ve yönetimi, marka statüsü, marka denkliği, marka kimliği ve marka imajı, marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi ile stratejik marka yönetimi yer almaktadır.

PMY 509 Yeni Ürün Geliştirme

Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yenilik yönetimi, alternatif yeni ürün stratejilerinin ayrıntılı analizi, uygulanabilir nitelikteki yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetilmesi, uygun yenilik modellerinin geliştirilerek rekabetçi üstünlüğün arttırılması, yenilik maliyetleri ve kalitesi.

PMY 501 İşletmeye Giriş

İşletme ve özel teşebbüs sisteminin temelleri; işletmede mülkiyet biçimleri; temel işletme işlevleri: muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları; yönetim ve organizasyon; işletme ve çevre.

PMY 505 Yönetime Giriş

Daha önce alınan derslerde kapsanan konuların bir senteze ulaştırılması; politika ve strateji geliştirmek amacıyla gerçek işletme problemlerinin belirlenmesi, analizi ve çözümü doğrultusunda öğrencilere beceriler kazandırılması; FÜTZ analizleri.

 PMY 503 Mikroekonomi

Tüketici davranışı teorisi; üretim ve maliyet teorisi, rekabetçi piyasalarda fiyat belirleme; piyasaların farklı yapıları; genel denge teorisi ve ekonomik refah.

PMY 506 Tüketici Davranışları

Tüketici kavramının evriminin incelenmesi, tüketici karar sürecini şekillendiren sosyolojik ve psikolojik değişkenlerin anlaşılması, tutumlarda meydana gelen değişimlerin satın alma kararları üzerine etkisinin analizi, tüketicinin tatmini ile tüketiciyi uzun vadede elde tutma arasındaki bağlantının kurulması.

 PMY 508 Reklam ve Pazarlama İletişimi

Reklamın pazarlama karması ve tüketici üzerindeki rolü, planlama ve reklam yapma, reklam şirketleri, medya stratejisi, iletişim yöntem ve stratejileri, iletişim süreci, yaratıcılık ve reklam üzerinde durulacaktır. Ders, bir küresel tutundurma adaptasyon projesinin tanıtımı üzerine bir uygulama ile tamamlanacaktır.

 PMY 510 Küresel Pazarlama Stratejileri

Uluslararası pazarlamaya ilişkin hususlar, politik, yasal ve kültürel çevre, pazarlama araştırması, pazar analizi ve yabancı pazarlara giriş stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileri küresel boyutta ele alınmaktadır.

 PMY 511 Nitel ve Nicel Araştırma Teknikleri

Bilimsel yöntem tanımı ve içeriği. Araştırma türleri. Pazarlama araştırmalarında problem tanımlama. Verilerin ölçülmesi, güvenirliği ve geçerliliği. Pazarlamada nicel araştırmaların değerlendirilmesi. Nitel ve nicel araştırmaların karşılaştırılması. Deneysel tertipler. Odak grup. Derin görüşme. Gözlem ve yöntemleri. Etnografi ve gömülü teori. İçerik analizi. Eylem araştırmaları.

 PMY 512 Dağıtım Yönetimi

Dağıtım kanallarının gelişimi; firma için kanal yönetiminin önemi; dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım; dağıtım kanalları kurma ve yönetmedeki problemler; piyasa araştırmaları; haberleşme sistemleri ve uluslararası dağıtım kanallarındaki yönetim stratejileri; uluslararası piyasa kanallarının çeşitleri.

 PMY 513 Fiyatlandırma Stratejileri

Fiyatlandırma kararları ve hedefleri, fiyatlandırma politikalarını etkileyen unsurlar, fiyatlandırma türleri, yeni mamul fiyatlandırma stratejileri, fiyatlandırma politikalarına karşı tüketici tepkisi.

 PMY 592 Proje  Tezsiz programı takip eden öğrenciler dersi proje olarak, tezli programı takip eden öğrenciler ise seminer olarak alırlar. Bir örnek olay veya seminer yapısı içinde ele alınabilecek ve bir öğretim üyesinin sorumluluk ve denetimi altında yürütülebilecek şekilde, ulusal ve uluslararası stratejik ve çağdaş sorunlar arasından seçilen bir konunun incelenmesi.