×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İşletme Yönetimi Ders İçerikleri

MAN 501 Managerial Economics (İşletme Ekonomisi) (3 0 3) 
İşletme ekonomisinin içeriği ve mikro ekonominin işletmecilik uygulamaları, optimizasyon konuları ve bu konularla ilgili matematik araçlar; üretim fonksiyonu, kapasite, maliyet fonksiyonu ve bu konularla ilgili matematik araçlar; tüketim, fayda fonksiyonu, talep fonksiyonu ve bu konularla ilgili matematik araçlar; uzun dönemli ekonomik ilişkilerin kısa dönemli eşdeğerleri; rekabetçi piyasalar; değişik rekabetçi piyasalarda kar maksimizasyonu; piyasalarda denge durumu ve bu konu ile ilgili matematik analiz araçları. 
 

MAN 503 Management Principles and Systems (Yönetim ilke ve Sistemleri)  (3 0 3) 
Yönetimde temel kavramlar ve yönetim felsefesi; yönetimin tarihsel perspektifi ve yönetim yaklaşımları, yönetim fonksiyonları, motivasyon teori ve teknikleri,  bilimsel yönetim, karar verme, sorumluluklar ve denetim; kontrol mekanizması; şirket kültürü, yönetim sistemleri, analizler, tasarım ve uygulama, karşılaştırmalı yönetim düşünceleri; Türkiye’deki durum. 
 

MAN 505 Accounting for Business Decisions (İşletme Kararları için Muhasebe) (3 0 3) 
Karar vermede muhasebe ilkeleri ve süreçleri, defter tutma, çift taraflı defter tutma işlemleri, yevmiye defteri tutma ve yevmiye kayıtları, defteri kebir hesapları, temel finansal tablolar, stok değerleme yöntemleri, dönem sonu işlemleri, mizan çıkarma, finansal tabloların hazırlanması, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesine genel bakış.
 

MAN 511 Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) (3 0 3) 
Pazarlamanın örgütler ve toplumdaki rolü; pazarlama işlevi, pazarlama karması, dört P; pazarlama stratejisi; müşteri analizi, pazar bölümlemesi ve ürün farklılaştırması; rekabet analizi ve ürün konumlandırma; pazar olanaklarının ölçümleme ve öngörüsü; ürün geliştirme ve ürün ve marka test yönetimi; hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, fiyatlandırma, dağıtım kanallarının seçim ve yönetimi, kişisel satış ve satış elemanları yönetimi; doğrudan pazarlama, tanıtım ve reklam programlarının tasarımı, satış promosyonu ve halkla ilişkiler; pazarlama planlaması, politikaları ve uygulamaları. 
 

MAN 513 Financial Management (Finans Yönetim) (3 0 3) 
İşletmelerde finansman fonksiyonu, işletme finansmanının değişen ve artan önemi; temel finans matematiği; işletme finansının temel araç ve kavramları; finansal analiz, finansal planlama ve kontrol; menkul kıymetler ve finansal piyasalara genel bakış, işletme sermayesi ve işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, kaldıraç, kısa ve uzun vadeli finansman, kar payı politikası, finansal strateji ve politikalar. 
 

MAN 515 Production and Operations Management (Üretim ve Faaliyet Yönetimi) (3 0 3) 
İşletmelerde yerli ve global üretim ve faaliyetler işlevi; üretim sistemleri ve şekilleri; mal ve hizmet üretimi, faaliyet tasarımı, plan, politikalar ve kontrol; talep öngörüsü, kapasite planlaması; malzeme yönetimine genel bakış; stok kontrolü, JIT, toplam kalite kontrolü araçları ve yönetimi; tesis yerleşimi, düzeni, planlanması; yenilik ve teknolojik gelişmelerin tasarım ve yönetimi; yöntem çalışmaları; zaman ve hareket analizleri, iş tasarımı, iş ölçümü ve ücretler. 
 

MAN 519 Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları İçin Sayısal Analizler) (3 0 3) 
Yönetime sayısal yaklaşımlar, işletme kararları için deterministik ve stokastik analiz ve modeller, olasılık kavramlarının gözden geçirilmesi, koşullu olasılık, Bayes Teoremi, dağılımlar, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılıklı ve olasıksız karar verme modelleri, karar ağaçları ve analizi, Bayesgil karar verme, çok kriterli karar verme yöntemleri.
 

MAN 520 Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)         (3 0 3) 
İnsan kaynaklarının ve temel bileşenlerinin ileri düzeyde incelenmesi: EEC düzenlemeleri, görev ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş sınıflandırması, çalışanların seçim ve işe alınmaları, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme metodları, ücretlendirme süreci, işçi yararları, toplu pazarlık ve düzenlemeleri, emniyet ve sağlık, insan kaynakları yönetiminin uluslararası uygulamaları.
 

MAN 522 Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar) (3 0 3) 
Piyasa katılımcılarının incelenmesi, para ve sermaye piyasası kurumları, finansal aracıların analizi, fonların akışı, faiz oranlarının belirleyicileri, finansal araçlar, Türk Sermaye Piyasası ve işleyişine genel bakış. 
 

MAN 524 Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) (3 0 3) 
Küresel iş çevrelerinde karşılaştırmalı üstünlük sağlamak için gerekli stratejilerin geliştirme ve uygulamaları, stratejik yönetim alanındaki teoriler, karşılaştırmalı strateji sürecinde kullanılan çeşitli ampirik yaklaşımlar, endüstrilerin artan hızla küreselleşmesi, rekabetin bölgeselleşmesi; stratejilerin küresel olarak geliştirilip uygulanmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran kurumsal faktörler, örgütsel değişme, rakip dinamikler, firma kaynaklarının ve imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, rekabet stratejisine bölgesel yaklaşımlar, stratejik birleşmeler ve firmaiçi ağlar. 
 

MAN 526 Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri) (3 0 3) 
Bu ders, en güncel yönetim kavramlarına ve organizasyonlardaki yönetim fikirlerinin çağdaş uygulamalarına odaklanmaktadır. Yaratıcılık ve yaratıcılık yönetimi, güçlendirme, dış kaynak kullanımı, kriz ve kriz yönetimi, yalın ve sanal organizasyonlar, bilgi çağında yönetim, süreç yönetimi teorileri, iş süreçlerinin yönetimi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve iş akışı yönetimi gibi konular, bu dersin temel konuları arasında yer almaktadır.
 

MAN 527 Reseach Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri) (3 0 3) 
İşletme araştırmalarının özü ve kapsamı, bilimsel araştırma metodolojisi, araştırma ve örnekleme teknikleri, araştırma süreci, araştırma tasarım ve uygulaması, veri derleme, buluşçu ve ikincil araştırma, betimleyici araştırma, sebep-sonuç araştırması, örnekleme, veri analizi, hipotez testi, korelasyon ve regresyon analizi, analizlerin sonuçlanması ve araştırma raporunun yazılması. 
 

MAN 530 Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi) (3 0 3) 
Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet analizi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, proje izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme.

MAN 532 Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri) (3 0 3) 
Zaman serileri; regresyon modelleri ile tahmin, durağan zaman-serisi modelleri, işletme zaman serilerinin modellenmesi: trend ve hareketlilik, trend ve birim kök testleri, çok denklemli zaman serisi modelleri. 
 

MAN 534 Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları) (3 0 3) 
Bilimsel araştırma, pazarlama araştırması süreci, kavramları, örnekleri, pazarlama bilgisi ihtiyacı; pazarlama araştırması tasarımı; veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri, örnekleme teknikleri, veri analizleri, tek ve çok değişkenli veri analizleri; faktör ve küme, analizleri; kanonik analiz; uygulamalar; araştırmaya dayalı pazarlama stratejileri; proje raporu yazma. 
 

MAN 536 Management Science (Yöneylem Araştırması) (3 0 3) 
Yönetim biliminin (yöneylem araştırması) tarihsel perspektifi; yöneylem araştırması; problem çözme, doğrusal programlama formülasyonu ve doğrusal programlama probleminin çözümü, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, dualite, parametrik analiz ve duyarlılık analizleri; ulaştırma, atama problemleri ve çözümleri; şebeke analizleri; tam sayılı programlama, doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov süreci; simülasyon ve işletme uygulamaları. 
 

MAN 590 Seminar/Project (Seminer/Proje) Kredisiz 
Tesziz programı takip eden öğrenciler dersi proje olarak, tezli programı takip eden öğrenciler ise seminer olarak alırlar. Bir örnek olay veya seminer yapısı içinde ele alınabilecek ve bir öğretim üyesinin sorumluluk ve denetimi altında yürütülebilecek şekilde, ulusal ve uluslararası stratejik ve çağdaş sorunlar arasından seçilen bir konunun incelenmesi. 
 

MAN 599 Thesis (Tez) Kredisiz 
Tez araştırmasına dayalı olarak yönetilen bağımsız çalışma, yazılı bir raporla sonuçlanan analiz ve bulgular. Tez, Anabilim Başkanının atayacağı bir danışman tarafından yönetilecektir.

INTT kodlu dersler Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Başkanlığınca açılmaktadır.