×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İŞLETME PROGRAM YETERLILIKLERI

Program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

NO

PROGRAM YETERLILIKLERI

 

 

1

Yüksek lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak yönetim-organizasyon, finans, pazarlama, karar bilimi ve üretim yönetimi alanlarından seçeceği bir tanesine ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile bilim doktoru düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2 Derinlemesine incelemek ve tez yazmak istediği bir işletmecilik alanına ilişkin ileri düzeyde bilgi edinir ve bu bilgiyi kullanarak seçtiği alana yenilik getirecek (yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek veya bilinen bir yöntemi seçtiği alana uygulayarak) özgün bir araştırma çalışması ortaya çıkarır.
3 Doktora sonrası akademik çalışmalar yaparak seçtiği işletmecilik alanında literatüre katkıda bulunmak konusunda yeterli beceri ve motivasyonu kazanır.
4 İşletme biliminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini kavrar.
5 Edindiği bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır ve bu sonuçları raporlayabilir.
 

6

Seçtiği işletmecilik alanına yönelik problemleri açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
7 Seçtiği işletmecilik alanına yönelik yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmacılara ve diğer yararlanıcılara makaleler yoluyla yazılı; seminer, sempozyum ve konferans bildirileri yoluyla sözlü olarak aktarabilir.
8 Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.
9 Paydaşların ihtiyaçlarını analiz ederek örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini geliştirir ve bunlara dayanarak örgütün stratejik planını yapar. 
10 Seçtiği işletmecilik alanında literatürü analiz edip, eleştirel değerlendirmelerde bulunabilir.
11 İşletme alanında ileri düzeyde elde ettiği bilgilere dayanarak işletme bilimi ile ilgili oluşturduğu  görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
12 İşletme alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilir.
14 İşletme alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
15 İşletme doktoru olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.

 

 

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 

 

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Yüksek lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak yönetim-organizasyon, finans, pazarlama, karar bilimi ve üretim yönetimi alanlarından seçeceği bir tanesine ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile bilim doktoru düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Derinlemesine incelemek ve tez yazmak istediği bir işletmecilik alanına ilişkin ileri düzeyde bilgi edinir ve bu bilgiyi kullanarak seçtiği alana yenilik getirecek (yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek veya bilinen bir yöntemi seçtiği alana uygulayarak) özgün bir araştırma çalışması ortaya çıkarır.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır. İşletme biliminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini kavrar.
Edindiği bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır ve bu sonuçları raporlayabilir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. Seçtiği işletmecilik alanına yönelik problemleri açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. Seçtiği işletmecilik alanına yönelik yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmacılara ve diğer yararlanıcılara makaleler yoluyla yazılı; seminer, sempozyum ve konferans bildirileri yoluyla sözlü olarak aktarabilir.
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. Doktora sonrası akademik çalışmalar yaparak seçtiği işletmecilik alanında literatüre katkıda bulunmak konusunda yeterli beceri ve motivasyonu kazanır.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler. Paydaşların ihtiyaçlarını analiz ederek örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini geliştirir ve bunlara dayanarak örgütün stratejik planını yapar. 
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Seçtiği işletmecilik alanında literatürü analiz edip, eleştirel değerlendirmelerde bulunabilir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. İşletme alanında ileri düzeyde elde ettiği bilgilere dayanarak işletme bilimi ile ilgili oluşturduğu  görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. İşletme alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanabilir.
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. İşletme alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir. İşletme alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.
Örgüt/Kurum için stratejik plan yapar ve strateji geliştirir. Paydaşların ihtiyaçlarını analiz ederek örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini geliştirir ve bunlara dayanarak örgütün stratejik planını yapar. 
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. İşletme doktoru olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. İşletme doktoru olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.
Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir. Doktora sonrası akademik çalışmalar yaparak seçtiği işletmecilik alanında literatüre katkıda bulunmak konusunda yeterli beceri ve motivasyonu kazanır.