×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İşletme Ders İçerikleri

MAN 602 Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları (3 0 3) AKTS: 10

Pazarlama kavramının tarihsel gelişimi, pazarlama karar sürecinin tasarımı, yenilik yönetimi, değer yaratma odaklı müşteri ve tedarikçi yönetimi, dağıtım, kişisel satış, reklam, fiyatlama ve bütünleşik pazarlama modellerinin geliştirilmesi.

 

MAN 603 Örgüt Kuramı (3 0 3) AKTS: 10

Günümüzde örgütler belirsizlik, değişim, çeşitli krizler, değişen müşteri talepleri, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk baskıları gibi çok karmaşık gelişmeleri içeren küresel bir çevrede faaliyet göstermektedir. Örgüt Teorisi, böyle bir ortamda faaliyetlerini sürdürecek örgütlerin diğer örgütlerle başarıyla rekabet edebilmeleri ve hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri için  nasıl örgütlenmeleri ve nasıl bir yapı ve  kültür tasarımı geliştirmeleri gerektiği üzerinde durur. Dersin içerdiği başlıca konular; örgütsel amaçların tesbiti, amaçlara uygun yapısal tasarımın oluşturulması, ulusal ve uluslararası çevreye imalat, hizmet ve enformasyon teknolojilerine uygun tasarımların geliştirilmesi, dış ve iç tasarım elemanlarının belirlenmesi, örgüt stratejileri ile örgüt tasarımı arasında uyumun sağlanması, iç ve dış çevre ilişkilerinin uyumlaştırılmasını sağlayacak örgüt tasarımlarının hazırlanması, örgütün yaşam seyri ve dinamik süreçlerin yönetimi, örgütlerde yenilik geliştirme, değişim sağlanması, karar verme süreçleri, güç, çatışma ve örgütte politik davranışların yönetilmesi gibi konulardır.

 

MAN 604 Finans Teorisi (3 0 3) AKTS: 10

Bu derste temel menkul kıymet yatırım teorileri ile sermaye yapısı ve temettü teorileri ileri düzeyde incelenir. Dersin kapsamını; fayda teorisi, ortalama-varyans portföy teorisi, tekli endeks modeli, çoklu endeks modeli, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, Fama-French üç faktör modeli, etkin piyasalar hipotezi, davranışsal finans, sermaye yapısı ve temettü teorileri oluşturur. 

 

MAN 605 Stratejik Yönetim (3 0 3) AKTS: 10

Stratejik yönetim, bir taraftan temel sosyal bilimler (özellikle ekonomi, sosyoloji, psikoloji) diğer taraftan işletme bilimi ile ilgili konuları kapsayan disiplinlerarası geniş bir alandır. Bu nedenle, bu ders stratejik yönetim araştırmalarının temel kuramsal yaklaşımları ile kurumsal stratejileri kapsamaktadır. Bununla birlikte, derste stratejik yönetim alanının tarihsel gelişimi ve örgüt stratejileri ile ilgili araştırmaların değerlendirilmesi de yer almaktadır.

 

MAN 60Finansal Ekonometri I (3 0 3) AKTS: 10

Bu ders finans teorisi konularının ampirik uygulamalarında gerekli ekonometrik teknikleri teorik ve ampirik olarak kapsayan iki derslik finansal ekonometri serisinin ilk dersidir. Bu derste klasik ekonometri teorisi, tek değişkenli zaman serisi modelleri (ARIMA), durağanlık ve birim kök testleri ile eşbütünleşme konuları incelenecektir.  

 

MAN 608 Yatırımcı Davranışları Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

 

Bu derste; arbitrajın sınırlılıkları, yatırımcıların irrasyonel davranışları ve bu davranışların nedenleri, yatırımcı duyarlılığı, yatırımcı davranışlarının psikolojik temelleri gibi davranışsal finans konuları ile bu konularda geliştirilmiş teoriler ve amprik çalışmalar incelenir.

 

MAN 609 Portföy Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

Bu dersin amacı öğrencileri portföy yönetimi ile tanıştırmak ve portföy yönetimi ile ilgili stratejiler konusunda bilgilendirmektir. Bu bağlamda finansal varlıklarla portföy oluşturmada temel ve teknik analizin kullanılması ile risk ve getiri hesaplamaları detaylıca incelendikten sonra, minimum varyans portföyü, Lagrange ve Kuhn-Tucker yöntemleri ile optimizasyon, portföy performans ölçütleri, portföy teorisinde etkin ve fraktal piyasa hipotezleri ve regresyon analizi gibi konular üzerinde durulacaktır.

 

MAN 610 Finansal Türev Ürünler (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste karmaşık finansal türev ürünlerin fiyatlaması ve bu ürünler ile oluşturulabilecek stratejiler tartışılacaktır. Ana başlıklar forward, future piyasaları, arbitraj ve korunma stratejileri, future üzerine yazılan opsiyonlar, swaplar ile kredi temrrüt takasları ve teminatlı borç yükümlülükleri gibi daha ileri derecede finansal türevlerdir.

 

MAN 611 Risk Yönetimi ve Altüaryel Teori (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste; sigorta ve aktüaryal planlama, varlık ve yükümlülük yönetimi konularındaki teoriler ile bu alanlara yönelik uygulamalar incelenir.

 

MAN 612 Muhasebe Teorisi (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste muhasebenin tarihsel gelişimi, ABD ve diğer ülkelerde muhasebe standartlarının oluşumu, muhasebe teorilerinin gelişimi, muhasebede etik ve yönetişim konuları incelenmektedir. Ders ağırlıklı olarak muhasebe teorilerine yönelik bilimsel çalışmaların irdelenmesi şeklinde yürütülmektedir.

 

MAN 614 İleri Düzey Mali Tablo Analizi (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste özellikle uluslararası finansal raporlama standartları kullanılarak hazırlanan mali tabloların sunumu ve bu tabloların unsurları üzerinde durulacaktır. Daha sonra uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tablo unsurlarının mali tablo analizi yönünden önemi incelenecek ve tek boyutlu ve çok boyutlu mali analiz yöntemleri üzerinde durulacaktır. Derste mali tablo analizi ile ilgili güncel literatür de incelenecektir.

 

MAN 615 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Bu dersin ana teması, öğrencilerin insan kaynakları yönetimi konusunda geniş bir perspektife sahip olmalarını sağlamaktır. Yirmibirinci yüzyılda başarılı olmuş şirketlerin bu başarılarını, şirket yöneticilerinin ve liderlerinin, insan kaynaklarını yönetme, motive etme ve hedefler doğrultusunda yönlendirmede gösterdikleri başarıya bağlanmaktadır. Bu bağlamda dersin konuları arasında gerçek dünyadan örnek olay ve uygulamalara yer verilerek öğrencilerin güncel konuları kavrama ve takip etmeleri sağlanacaktır.

 

MAN 617 Örgütsel Davranış (3 0 3) AKTS: 10

Derste mikro örgüt kuramlarının gelişimi ve kökenleri; psikolojik köken, davranışçı yaklaşım, bilişsel psikoloji ve sosyal psikoloji irdelenmektedir. Ders temel olarak üç ana düzeyde ele alınmaktadır. İlk olarak birey bazında; benlik algısı, benlik ve benlik sınıflaması, atıf kuramı ve izlenim yönetimi gibi konulara, ikinci olarak grup düzeyinde;  sosyal mübadele kuramı, sosyal kimlik kuramı, sembolik etkileşim kuramı, güven ve liderlik konuları ele alınmaktadır. Son düzey olan örgüt düzeyinde ise örgüt kültürü ve örgüt yapısı ile tasarımı ele alınmaktadır.

 

MAN 619 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk (3 0 3) AKTS: 8

Dersin konusunu; aşağıdaki unsurlar oluşturmaktadır. Etiğin tanımı ve kapsamı, etik-ahlak İlişkisi, etiğe ilişkin temel kavramlar (inanç, değer-norm-kültür-egoizm-faydacılık-hazcılık-hak-hukuk-adalet), etik teorileri (teolojik yaklaşım-deontolojik yaklaşım-erdem etiği-sosyal sorumluluk)  

 

MAN 622 Tüketici Davranışları (3 0 3) AKTS: 10

Tüketici davranışlarının oluşması ve değişmesi, kültürün bu davranışlar üzerindeki etkisi, yeni tüketicilerin tüketim motivasyonları, tüketici satın alma karar süreci, satın alma davranış matrisleri, motivasyon, algı, öğrenme kavramları dersin temel konuları arasındadır.

 

MAN 623 Perakendecilik (3 0 3) AKTS: 8

Perakendeciliğin yönetimi, perakendeciliğin dağıtım kanalındaki rolü, perakendecilerin diğer dağıtım kanalı üyeleri ile farklılıkları ve benzerlikleri, satış geliri, ürün hatları, sahiplik ve yönetimsel metodlar açısından perakendeciliğin tanımlanması.

           

MAN 624 Stok Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Bu ders kapsamında incelenecek konular şunlardır: EOQ modeli; POQ modeli; çoklu-POQ modeli; miktar indirim planlaması; dinamik talep altında stok planlama: sezgiseller, WW modeli, MP formülasyonu; talep belirsizliği altında stok yönetimi; gazeteci çocuk problemi: sürekli ve kesikli durum; envanter politikaları; sQ modeli ve çözümü; sS ve RS politikaları; çok aşamalı stok sistemleri; makale inceleme.

 

MAN 626 Yöneylem Araştırması-Seçme Konular (3 0 3) AKTS: 8

Bu ders kapsamında ulaştırma modelleri, şebeke modelleri, tahmin modelleri, kuyruk modelleri, Markov karar süreçleri ve simülasyon konuları gözden geçirildikten sonra dersi alan öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak seçilecek üç temel konu üzerine makale incelemesi yapılacaktır.

 

MAN 627 Tedarik Zinciri Modellemesi (3 0 3) AKTS: 8

Tedarik zinciri yönetimi ve tasarımı ile ilgili en önemli konulara ilişkin sayısal modellerin incelenmesi. Stok yönetimi, tedarik zinciri ağ tasarımı, tersine lojistik ve tedarik zincirindeki belirsizlik konularına yönelik  matematiksel programlama modelleri ve karar verme modellerinin incelenmesi. Konu ilgili güncel makalelerin tartışılması.

 

MAN 628 Üretim Yönetimi-Seçme Konular (3 0 3) AKTS: 10

Bu ders kapsamında üretkenlik ve etkinlik, kapasite planlama, bütüncül planlama, talep öngörü teknikleri, stok yönetimi, MRP sistemleri, JIT sistemleri, yer seçimi, yerleşim planlama, proje yönetimi, çizelgeleme, bekleme hattı yönetimi, gelir ve getiri yönetimi gibi temel operasyon yönetimi konuları gözden geçirildikten sonra dersi alan öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak seçilecek üç temel konu üzerine makale incelemesi yapılacaktır.

 

MAN 629 Karar Kuramı (3 0 3) AKTS: 10

Karar verme ortamı, belirsizlik altında karar verme, karar verme problemlerinin yapılandırılması, karar ağaçları,  duyarlılık analizleri, bilginin değeri,  olasılıklı karar modelleri incelenecektir.

 

MAN 631 Güncel Finans Konuları (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste finans literatüründeki güncel çalışmalar teorik ve amprik yönden incelenmektedir. Ders tamamen seçilmiş makalelerin incelenmesi ve incelenen makalelerin tartışılması şeklinde yürütülmektedir.

 

MAN 632 Araştırma Yöntemleri I (3 0 3) AKTS: 10

Bu derste öncelikle araştırma süreci açıklanacak, ardından araştırma süreci aşamaları uygulamalar ve örneklerle incelenecektir. Ders, değişkenlerin ölçülme düzeylerinin tanımlanması, veri toplama yöntemleri ve örnekleme tekniklerinin ayrıntılı olarak açıklanması ve veri analizinde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ile devam edecektir.

 

MAN 633 Araştırma Yöntemleri II (3 0 3) AKTS: 10

Bu derste veri analizinde kullanılan çok değikenli yöntemler üzerinde durulmaktadır. Dersin konularını; çok değişkenli olasılık dağılımları, kovaryans analizi, discriminant analizi, çoklu regresyon, kanonik korelasyon, temel bileşenler ve faktör analizi, kümeleme analizi, logit ve probit modelleri oluşturmaktır.

 

MAN 634 Finansal Ekonometri II (3 0 3) AKTS: 10

Bu ders finans teorisi konularının ampirik uygulamalarında gerekli ekonometrik teknikleri teorik ve ampirik olarak kapsayan iki derslik finansal ekonometri serisinin ikinci dersidir. Bu derste oynaklık modelleri, panel veri modelleri, simulasyon yöntemleri, Tobit yöntemi, boyut azaltıcı yöntemler ve Kalman-filtresi konuları incelenecektir.  

 

MAN 635 Finansta Amprik Uygulamalar (3 0 3) AKTS: 10

Dersin konusunu, literatürde günümüze kadar yapılmış olan amprik finans uygulamaları oluşturmaktadır. Derste; varlık fiyatlama modellerine, volatilite modellemesine, etkin piyasalar hipotezine, davranışsal finansa, sermaye yapısı teorilerine ilişkin amprik çalışmalar incelenmektedir. Ders, söz konusu alanlara ilişkin amprik uygulamaları içeren yayınların incelenmesi ve tartışılması şeklinde yürütülmektedir. 

 

MAN 636 Matematiksel Programlama (3 0 3) AKTS: 10

Bu ders kapsamında incelenecek konular şunlardır: doğrusal programlama modelleri; Simplex algoritması; duyarlılık analizi ve dualite teoremleri; şebeke modelleri ve şebeke Simplex algoritması; tamsayı programlama; dal-sınır ve kesen düzlemler yöntemleri; doğrusal olmayan programlama; dinamik programlama; stokastik programlama.

MAN 637 Optimizasyon Teknikleri (3 0 3) AKTS: 10

Dersin konusu; optimal karar vermeyi sağlayan matematik modellerin gerçek hayatta karşılaşılan uygulama alanlarının gösterilmesi ve bu modellerin çözüm yöntemlerinin incelenmesidir.

 

MAN 638 Veri Analitiği (3 0 3) AKTS: 8

Bu ders kapsamında incelenecek konular şunlardır: veri-analitiği yaklaşımı; işletme problemleri ve veri bilimi çözümleri; R programlama; gözetimli ve gözetimsiz veri madenciliği; entropi ve bilgi kazanımı; öznitelik seçimi; sınıflandırma ağacı oluşturma; lojistik regresyon; destek-vektör makinaları; aşırı uygunluk ve bundan korunma; çapraz-doğrulama; en-yakın-komşu metodu; hiyerarşik kümeleme; k-means kümeleme; hata matrisi; model performansının görselleştirilmesi; kanıt ve olasılık; metin madenciliği; N-gram dizileri; temel birleşen analizi; veri esaslı nedensel akıl yürütme.

 

MAN 639 Stokastik Modelleme (3 0 3) AKTS: 8

Bu ders kapsamında incelenecek konular şunlardır: stokastik modelleme ve temel kavramlar; olasılık ve ilgili çerçeveler; rassal değişkenler; çoklu rassal değişkenler; rassal değişkenli fonksiyonlar; s-transform ve z-transformasyon yöntemleri; Poisson süreçleri; Wiener süreçleri; yenilenme süreçleri; markov süreçleri; markov karar süreçleri; stokastik programlama; optimal LQG kontrol modeli. Bu konular paralelinde makale incelemeleri yapılacaktır.

 

MAN 640 Yönetim Felsefesi (3 0 3) AKTS: 10

Bu derste, insan ve toplumun bilimsel araştırmaya konu edilen başlıca tartışma konuları, kavramları ve yaklaşımları ele alınmak suretiyle sosyal bilim düşüncesinin genel hatları ortaya konmaktadır. Bu derste öznel ve nesnel düzlemde epistemolojik, ontolojik, metedolojik ve insan varsayımı ayrışmalarının sosyal bilimdeki araştırmalara yansımaları incelemektedir. Dersin başlıca konuları sosyal bilim tarihi, faydacılık, sosyoloji kuramlarının gelişimi, pozitivizm, olguculuk, realizm ve yapısalcılıktır.

 

MAN 641 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (3 0 3) AKTS: 8

Bu ders kapsamında, kuramsal, kavramsal ve uygulamalar ile örgütlerde uygulanan güncel yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımlar bir taraftan örgüt geneli diğer taraftan ise çalışanlar ile ilgilidir, dolayısıyla farklı inceleme alanlarını kapsamaktadır.

 

MAN 642 Örgütlerde Yönetim: Türkiye Örneği (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste; kurumsal değişim, makro kurumsal yaklaşım, ulusal iş sistemi yaklaşımı, Türkiye’de örgütsel bağlamın oluşumu ve değişimi, Türk İş Sisteminde yaygın örgütlenme biçimi olan holdingler ve şirket toplulukları ile Türkiye’de sosyal yapı ve örgütler arası ilişkiler incelenecektir.

 

MAN 643 Bilgi Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Derste, bilginin türlerinden başlayarak işletmelerde kuramsal yaklaşımlar, bilginin kullanılması ve yönetilmesi konuları dersin temel kapsamını oluşturmaktadır. Özellikle bilgi yönetimi boyutunda bilgi yönetimi süreçleri detaylı bir şekilde ele alınarak; bilginin edinilmesi, depolanması ve dağıtımı gibi konulara değinilecektir. Ayrıca bilginin örgütsel değişim ve örgütsel hafıza boyutları da öğrenen işletmeler konusu ile birlikte ele alınacaktır.

 

MAN 644 Uluslararası Yönetim (3 0 3) AKTS: 8

Uluslararası yönetim, amaç ve hedeflerini özellikle ülke sınırlarını aşan bölge ve ülkelerde gerçekleştirmeyi düşünen yöneticiler için  kültürlerarası farklılıkarı ve bunlarla diyalog kurmayı öğrenmek açısından önemlidir. Bu ülkelerdeki yasaları ve iş yapma kurallarını en iyi şekilde öğrenme bu yöneticiler ve şirketlerinin başarıları açısından büyük bir önem taşır. Bu dersin konusu, kültürlerin nasıl öğrenildiğini ve kültürün, iş kurma, planlama, eleman alma ve uluslararsı koordinasyonun bu çerçeve içinde öğretilmesidir.

 

MAN 646 Çokuluslu Pazarlama Stratejileri (3 0 3) AKTS: 10

Bu ders genel hatlarıyla uluslararası pazarlamaya ilişkin konuları ve sorunları yerel pazarlama anlayışından farklılaşan noktalarıyla ortaya koymayı amaçlamakta ve derinlemesine bir literatür taramasını hedeflemektedir. Ders; uluslararası pazarlardaki kurum, kuruluş ve bireylere ilişkin kültürel, sosyo-ekonomik, politik ve yasal farklılıkları pazarlama değişkenleri ile harmanlayarak bir stratejik bakış açısı sunmaktadır. Bunların yanı sıra küreselleşme, bölgeselleşme, standardizasyon ve adaptasyon stratejileri, kültürlerarası etkileşim, uluslararası pazarlama iletişimi, uluslararası pazarlarda dağıtım ve fiyatlandırma politikları, ürün geliştirme stratejileri ve uluslararası pazar bölümleme stratejileri üzerinde de durulmaktadır.

 

MAN 647 Pazalama İletişim Stratejileri (3 0 3) AKTS: 8

Pazarlama iletişimi, “reklamcılık, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim yöntemlerinin stratejik rollerini değerlendiren; geniş kapsamlı bir plana dayanan ve bu yöntemleri açık tutan; tutarlı, en üst düzeyde iletişim etkisi yaratmak için bu disiplinleri birleştiren kapsamlı bir pazarlama iletişimi planlama konseptidir.” Pazarlama iletişimi, sadece tutundurma eylemlerini pazarlama iletişiminin bir parçası olarak görmekle kalmayıp aynı zamanda ürünün kendisini, markasını, ambalajını, fiyatını ve dağıtmını da pazarlama iletişimi içerisinde ele almaktadır. Bu derste, pazarlama iletişimi ögelerinin örneklere detaylı biçimde tanımlanması, tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için kilit bir nokta olduğunun irdelenmesi, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine olan katkısının araştırılması ve vaka çalışmaları yapılarak pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

MAN 648 Pazarlama Yönetiminde İleri Konular (3 0 3) AKTS: 8

Bu derste temel olarak, pazarlama alanında yeni ortaya atılmış güncel ve ileri konuların derinlemesine incelenmesi ve analiz edilmesi esastır. Güncel konular dönemsel olarak değişir ve günün koşullarında popüler olmuş konular seçilerek, o konular üzerine yapılmış çalışmalar, yayınlanmış yazılar analiz edilerek, derinlemesine incelenir. Yeni ve güncel konular, işletmeler, tüketiciler ve marka açısından incelenir ve stratejik bir perspektiften ele alınır.

 

MAN 649 Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Ders genel itibariyle; pazarlama çabasını önemli bir elemanı olan satış gücünü oluşturan değişkenleri ve yapısı, satış süreçleri, pazarlama ve satış kavramı ilişkisi, satış gücünün etkinliğini arttıracak araçlar ve yenilikler, müşteri ilişkileri yönetimi, satış gücünün temini ve yönetimi ile satış yönetiminin fonksiyonları konularını içermektedir.

 

MAN 650 Pazarlama Araştırması (3 0 3) AKTS: 10

Bu derste temel olarak pazarlama araştırmasının işletmeler açısından öneminin vurgulanması ve stratejik pazarlama kararlarında oynadığı rollerin ortaya konması esastır. Bu amaçla, pazarlama probleminin tanımlanması, pazarlama araştırmasının amacının belirlenmesi, eleştirel kaynak taramasının yapılması ve hipotezlerin oluşturulması, anakütle ve örneklemin seçimi, veri kaynaklarının belirlenmesi ve veri toplanması, ölçme ve ölçeklendirme, tek, iki ve çok değişkenli analiz türleri (SPSS paket programı ile veri analizi), ilişki analizleri ve karşılaştırma analizleri, araştırma denetimi, araştırma sonuçlarının ortaya konulması, yazılması ve sunulması gibi konularda öğrencilerin derin bilgiye sahip olmaları hedeflenir.

 

MAN 651 Stratejik Marka Yönetimi (3 0 3) AKTS: 8

Dersin konusu; marka kavramını ve boyutlarını detaylı olarak incelemek, marka konumlandırma, marka kimliği, marka kimliği yaratma ve marka inşa stratejilerini tartışmaktır. Bunlara ek olarak, markanın finansal ve duygusal değer ölçümleri, marka piramidi ve basamakları ile marka cağrışımı kavramlarına da yer verilecektir.