×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İnsan Kaynakları Yönetimi Ders İçerikleri

MAN 551 Örgütsel Davranış 
Dersin genel çerçevesi, yönetim davranışlarındaki son değişiklikleri esas alarak; bu davranışların işletmeler üzerindeki etkisinin genel olarak incelenmesidir Bu derste yönetici ve personel davranışlarının ve ilişkilerinin performans, ekip kurma, liderlik, stres, çatışma yönetimi ve işletme kültürü üzerindeki etkileri sosyal psikolojik bir açıdan ele alınmaktadır. Bu yönde dersin temel amacı; örgütsel faktörlerin bireysel davranışlar üzerindeki etkileri; örgütsel davranışta yetenek, kişilik, ahlak, algılama, karar verme, değerler, davranışsal eğilimler, motivasyon, grup davranışı, liderlik, güç, politikalar, grup-içi davranış, örgütsel yapı, kültür ve değişimin gibi konularda öğrencileri bilgilendirmektir.

MAN 552 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Dersin amacı, özellikle insan kaynakları konulu bir araştırma projesinin yönetimi ve sürdürülmesi için gerekli bilgi ve becerinin katılımcılara kazandırılmasıdır. Bu yönde, önemli ampirik ve teorik kavramların öğretilmesi ve ayrıca kullanılabilecek analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi dersin genel kapsamını oluşturmaktadır. Bu derste; literatür taraması, istatistiksel ve ekonometrik analiz yöntemleri ve ilgili bazı paket programların kullanılması gibi konular ele alınacaktır.

MAN 553 İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin amacı, örgütteki iş ortamı çerisinde insan kaynaklarının etkin yönetim tekniklerinin anlaşılmasıdır. Bu çerçevede, örgütlerde insan fonksiyonu ve insan kaynakları yönetiminin sistemler, prosedürler ve faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi, çalışanların yönetimi sırasında etik uygulamalar gibi alanlar çerçevesinde işlevini daha iyi anlayacaklardır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, küreselleşme, performans değerlendirme, eğitim, çalışanların motivasyonu, ödüllendirme teknikleri, değişim yönetimi ve esneklik konuları dersin kapsamı içerisinde ele alınacaktır.

MAN 554 Örgüt Teorisi
İnsan kaynakları yönetiminde örgütün içyapısının yönetim süreci üzerindeki etkisinin anlaşılması ve örgüt tasarımlarının mevcut beşeri sermayenin dikkate alınması suretiyle planlanması, örgütün misyonuna ulaşmasını kolaylaştıracak bir faktördür. Bu yönde; iç ve dış çevrenin analiz edilmesi ile ilgili tekniklerin anlaşılması da tasarım sürecinde önemli bir role sahiptir. Dersin amacı, örgüt teorisi çerçevesinde insan kaynaklarının farklı rollerinin anlaşılmasıdır. Derste, paydaşlar, örgütsel etkinlik, otorite ve kontrol, uzmanlaşma ve koordinasyon, örgütsel yapı türleri, örgütsel tasarım ve strateji, örgütsel değişim ve yaşam eğrisi, yaratıcılık, kurumsallaşma, temel yetenekler ve işbölümü gibi konular ele alınacaktır.

MAN 555 Endüstriyel İlişkiler
Küreselleşen iş ortamında çalışanların yöneticiler tarafından örgütlenmesi, örgütsel ilişkilerin ve insan kaynakları yönetiminin temellerinden birini teşkil etmektedir. Ayrıca, işletmelerin dış paydaşları ile olan ilişkileri de insan kaynakları yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir  Ders genel olarak, örgütlerin birbirleri arasında olan dinamik ilişkilerin; örgüt bireyleri yönetimi üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Dış paydaş analizi, kurumlar, temsil hakları, yasal örgütlenme şekilleri, kamu kurumları ile ilişkilerin yasal çerçevesi ve endüstriyel ilişki örgütleri konuları, dersin bir diğer içeriğini oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak bu ders kapsamında öncelikle öğrencilere günümüzde endüstri ilişkileri çerçevesinde emek piyasası ve özellikleri, işgücü hareketliliği ile emek arzı ve talebi hakkında bilgi verilecektir. Bu konulara ilaveten işsizlik tanımları, iş piyasası, mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim, emek arzı (emek arzını tayin eden unsurlar, istihdam seviyesi ve işgücünün muhtevası), işsizlik, endüstri ilişkileri kavramı, teorik yaklaşımlar ile endüstrileşmenin etkileri tartışılacaktır. Ayrıca öğrenciler sendika kavramı, sendika hakkı ve türleri, sendika teorileri, sendikaların amaçları ve faaliyet alanları, yönetim açısından sendika üyeliğinin anlamı ve işyeri sendika temsilciliği, toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 

MAN 556 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bu ders, 3 temel başlık altında verilecektir. Öncelikle öğrencilere bireysel iş hukuku kapsamında iş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, iş sözleşmesinin kurulması ve türleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sağlığı ve güvenliği, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin feshi ve feshin sonuçları öğretilecektir.  Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında ise temel ilke ve kavramlar, kurumsal yapı, sosyal güvenlik finansmanı, kısa ve uzun vadeli sigorta yardımları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hakkında bilgi verilecektir.  Son olarak Toplu İş Hukuku kapsamında sendika hukuku, genel ilkeleri, toplu iş sözleşmesi, kuruluşu, içeriği, türleri, yararlanma, toplu iş uyuşmazlığı, toplu iş sözleşmesinin ihlâlinin sonuçları, grev ve lokavt hukuku konuları ele alınacaktır. 

MAN 561 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
İş etiği, günümüzde işletmelerin çalışma şekillerini belirleyen önemli bir değişken haline gelmiştir. Bu derste temel olarak yöneticilerin karşılaştıkları etik konular; sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınarak; faaliyetler sırasında doğru ve yanlış kararları veya ikilemleri etkileyebilecek faktörler çok boyutlu olarak işlenecektir. Bu çerçevede; etik kavramı, etik teorileri, işletme etiği tanımlanarak; etiğin pazarlama, finans, insan kaynakları ve teknoloji yönetimi gibi çeşitli faaliyet alanlarında uygulanmasına değinilecektir. Küresel etik, etik politikaları ve etik olmayan uygulamalar da dersin kapsamı içinde değerlendirilebilir. Bu şekliyle dersin amacı, işletmelerde özellikle yönetici konumda bulunan kişilerin etik uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi ve davranışlarının bu yönde şekillendirilmesidir.

MAN 562 Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi
Çalışanların ödüllendirilmesi, yönetim ve örgütsel değişim süreci içerisinde ele alınan çok boyutlu bir olgudur. Ders iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çalışanların etkin olarak ödüllendirilmesi yönünde teknikler, uygulama stratejileri, politikalar ve ilgili içyapılara değinilecektir. Buna bağlı olarak, ödüllendirme teknikleri, motivasyon ve ödüllendirme, stratejik ödüllendirme metodları, değerlendirme ödül planları, piyasa oranı analizi, psikolojik anlaşma, emeklilik planları, performans ve ödüllendirme gibi konulara değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, eğitim çerçevesinde çalışanların geliştirilmesi ve bu yönde izlenebilecek stratejiler, teorik ollarak ve vaka analizleri bazında ele alınacaktır. Dersin bir amacı da, ödüllendirme ve eğitim olgularının yönetim süreci çerçevesinde etkin kullanım tekniklerinin anlaşılmasıdır.

MAN 563 Örgütsel İletişim
Dersin amacı, katılımcılara, işletmelerde iletişimin rolü ve etkin iletişim tekniklerinin kullanım alanlarının potansiyel sonuçları ile birlikte öğretilmesidir. Derste öğrencilere örgütsel iletişim kavramı ve teorileri aktarılarak bu teorilerin iletişim stratejileri olarak nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, araştırma sonuçlarını raporlama, mektup ve yönetici özetleri ve sözlü iletişimin ekip kurma üzerindeki rolü gibi konulara değinilecektir. Bunun yanında sözlü ve sözsüz iletişim; mülakat, toplantı yönetim ve sunum teknikleri gibi konular da dersin kapsamı içerisindedir.

MAN 564 Endüstriyel Psikoloji
İş ortamında çalışanların rahatlığı ve motivasyonu, performans ve azamî katkı sağlama üzerinde etkilidir. Bu yönde, kişisel faktörlerin yanında; iş güvenliği, işe alım süreçleri, eğitim gibi konular da performans yönetimi sırasında dikkate alınması gereken dışsal faktörleri oluşturmaktadır. Ders temel olarak, grup dinamikleri, liderlik, işte yorgunluk, örgütsel kültür, zaman ve motivasyon yönetimi, işletme çevresi gibi konuların çalışma psikolojisi üzerindeki etkilerini tartışmakta ve diğer dışsal faktörlerin çalışanların performansı üzerindeki etkilerine psikolojik bir yaklaşımla değinmektedir. Endüstriyel psikoloji kavramının günümüzdeki uygulama boyutları da işlenecek konular arasındadır. Dersin amacı, diğer derslerde öğretilen konuların, çalışan psikolojisi üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve yönetim sürecinde bu konuların dikkate alınarak yönetim etkinliğinin artırılmasının sağlanmasıdır.

MAN 565 Müzakere Süreci
Dersin amacı, yöneticinin aynı zamanda bir müzakereci olduğu düşüncesi ile öncelikle müzakere yapısı ve müzakere planlaması ile müzakere taktik ve stratejileri hakkında bilgi verilerek öğrencilerin etkili müzakere becerilerinin kazanılması sağlanacaktır.  Aynı zamanda bu alandaki vaka ve egzersizlerin incelenmesi ile birlikte müzakerede dikkat edilmesi gereken unsurlar, müzakere sürecinin aşamaları, müzakere stratejileri, müzakerede manevralar ve oyunlar, müzakere taktikleri, müzakere becerileri, alternatif müzakere şekilleri, idari ve ticari müzakereler, müzakere sürecinde yasal faktörler ve müzakerelerde etik konuları da irdelenecektir.

MAN 566 Kariyer Yönetimi ve Planlaması
İnsan kaynakları yönetiminin önemli öğelerinden biri olan kariyer olgusu, çalışanların kişisel gelişimi, yeteneklerinin ölçülmesi ve işletme-çalışan arasındaki ilişkinin boyutları açılarından önem teşkil etmektedir. Ders, temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışanlar için kariyer fırsatlarının yaratılması, intikal yönetimi, kariyer basamakları, anahtar rollerinin belirlenmesi, yükseltilme ve atama ortamının yaratılması, temel yetenek analizi ve ilerleme alanlarının belirlenmesi gibi konuları ele almaktadır. İkinci bölümde ise danışmanlık ve kariyer danışmanlığı öğeler endüstri trendleri çerçevesinde ele alınarak; kariyer danışman adaylarının kullanabilecekleri kaynak yönetim araçları üzerinde durulacaktır. Dersin amacı, kariyer yönetiminin ve geliştirilmesinin hem yönetici hem de çalışanlar üzerindeki etkilerinin tartışılması ve insan kaynakları yönetiminde kariyerin bir araç ve amaç olarak nasıl kullanılabileceğinin katılımcılara gösterilmesidir.

MAN 567 Liderlik
Dersin amacı, liderliğin insan kaynakları yönetimi üzerindeki önemli etkisinin anlaşılması ve insan kaynaklarının etkin kullanılması yönünde gereken tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır. Bu derste ilk olarak liderlik ve takipçilik arasındaki ilişki; birey ve grup arasındaki ilişkiler, liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.  Liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, vaka analizleri, öncelikler, liderliğin insan kaynaklarını etkin kullanma ve stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri gibi konular dersin kapsamı içerisindedir. Ayrıca, liderlik gücü ve etkileme, liderlik çeşitleri, ekip liderliği, stratejik liderlik dönüşümcü ve değişim liderliği gibi konular da dersin içeriğinde yer almaktadır.

MAN 568 Kalite Yönetimi
İşletmelerde kalite kavramı rekabet gücünün önemli bir faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite ilişkisi, yönetim sürecinin verimlileştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, kalite kavramının temelleri, kalite ve hizmetlerin iyileştirilmesi, toplam kalite süreci çerçevesinde insan kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgili teknikler, insan kaynakları alanında kalite uygulamaları, katılımcı karar verme süreci, toplam kalite ve şirket kültürü, güven ve motivasyon gibi konular dersin içeriği bağlamında değerlendirilmektedir.

MAN 569 İşletme Analizi
İşletmenin bulunduğu piyasa içerisindeki yerinin değerlendirilmesi uygulanacak yönetim şekilleri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ders, örgüt teorisi ve yönetim uygulamaları üzerindeki tartışmalara farklı bir boyut getirerek, sosyal ve ekonomik bir çerçevede yönetim ve değerlendirme yaklaşımlarını ele almaktadır. Bu yönde, işletme iç yapısının analizi, kurumsallaşma süreçleri, işletme kültürü, işletmelerde cinsiyet ve güç, yeni işletme yapıları, ağ yapılar ve kıyaslama, değinilecek konular arasındadır. Dersin amacı, işletme faaliyetlerinin günümüzdeki teorik uygulamalar çerçevesinde sosyo-ekonomik ve teorik açılardan anlaşılabilmesi için katılımcılara yol göstermektir.

MAN 570 İnsan Kaynaklarında Bilgi Sistemleri 
Rekabet ortamında teknolojinin işletme faaliyetleri ve yönetim süreci içerisinde artan kullanımı, bilgi yönetimi araçları yoluyla eğitim, örgüt içerisinde bilgi yayılımı, örgütteki entelektüel kapasitenin değerlendirilmesi, yazılı prosedürler ve kişisel beceriler arasında doğrudan bağlantı kurulması, geliştirilen politikalarda kurumda bilgi artırımının ön plana alınması gibi alanlarda bir araç olarak kullanımı ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede ders iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bilgi yönetimi araçları ve kullanım alanlarına değinilerek bilgilenmenin desteklenmesi, depolanması ve yayılmasının örgüt faaliyetlerine katkısı anlatılacaktır.  Ayrıca, bilginin kurumun misyonuna ulaşmasını sağlamak için kullanılabilecek yönetim teknikleri de dersin ilk bölümünde değerlendirilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise teknoloji ve insan olgusu ele alınarak; yaratıcılık ve bilgi ilişkisi; yenilikçilik türleri, yenilikçiliğin ölçümü, yenilikçilik ve ar-ge ilişkisi, yenilikçilik kültürü, yenilikçilik yönetimi gibi konular ele alınacaktır.