×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DERS İÇERİKLERİ

MAN 101 İşletmeye Giriş (Introduction to Business) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste işletmeciliğin temel kavramları tanıtılır. Ders ulusal ve uluslarası işletmecilik konuları ile girişimcilik ve iş etiği kavramlarına geniş bir bakış açısı sağlar. İşletmelerin değişik hukuki türlerinin karşılaştırmalı avantaj ve dezavantajları ile işletme örgütlenmeleri ve yönetim kavramı da incelenir. Pazarlama, finans, muhasebe, yönetim bilgi sistemleri, üretim/işlemler yönetimi ve insan kaynakları yönetiminden oluşan temel işletmecilik fonksiyonları tanıtılır.

MAN 102 Yönetime Giriş (Introduction to Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders temel olarak yönetim işlevlerine odaklanmıştır. Günümüzde dört adet yönetim işlevinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bunlar: planlama, örgütleme, yöneltme ve kontroldür. Temel olarak planlama hedeflerin belirlenmesini ve stratejinin oluşturulmasını; örgütleme hangi işlerin yapılacağının, bunların kimler tarafından yerine getirileceğinin, kimin kime raporlayacağının belirlenmesini; yöneltme çalışanların motive edilmesini ve faaliyetlerinin yöneltilmesini ve son olarak kontrol işletme faaliyetlerinin izlenmesini kapsar. Bu dersi alan öğrenciler yönetim sürecinin temel kavramları ve bunların pratikteki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olurlar.

MAN 103 Davranış Bilimlerine Giriş (Introduction to Behavioral Sciences)  (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders yönetimdeki insan unsuru; sosyal psikolojideki kavramlar ve araştırmalar; insan davranışlarının temelleri; insan davranışını etkileyen sosyal faktörler; bireyler arası ilişkiler, liderlik ve diğerlerini etkileme yetenekleri; etik, müzakare, örgütsel davranış ve performans gibi uygulamalı konularla ilgilenir.

MAN 121 İşletmeye Giriş I (Introduction to Business I) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders Bankacılık ve Finans Bölümü için servis dersidir.  Bu ders Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerinin işletme ve çevresi, işletmeler için etik ve sosyal sorumluluğun önemi, işletmelerin hukuki şekilleri, temel işletme fonksiyonları ve yönetim bilişim sistemleri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu ders ayrıca Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerinin bölüm derslerinde ihtiyaçları olan işletmecilik bilgi ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.  İşletme Bölümü öğrencileri bu dersi alamazlar.

MAN 122 İşletmeye Giriş II (Introduction to Business II) (3 0 3) (AKTS: 4)

Bu ders Bankacılık ve Finans Bölümü için servis dersi olup MAN 121 dersinin devamıdır. Bu dersin konuları MAN 121 dersinde öğrenilen konuların üzerine inşa edilir ve planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrolden oluşan temel yönetim fonksiyonlarını kapsar. İşletme Bölümü öğrencileri bu dersi alamazlar.

MAN 201 Muhasebe İlkeleri I (Principles of Accounting I) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders muhasebe konusundaki ilk derstir. Ders muhasebenin tanımı, çeşitleri, temel kavramları ile başlar ve devamında muhasebe süreci; hesap hiyerarşisi (hesap sınıfı, hesap grubu, hesap, yardımcı hesap); satış, satınalma, tahsilat, ödeme işlemlerinin yevmiye kayıtları; giderlerin kayıtları; aktarma, katma değer vergisinin muhasebesi; bordronun hazırlanması ve muhasebe kaydı; stoklar dışındaki (stoklar bir sonraki derste incelenecektir) dönen varlıkların muhasebeleştirilmesi; mizan; mali tabloların oluşturulması ve kapanış kayıtlarının yapılması konularını kapsar. 

MAN 202 Muhasebe İlkeleri II (Principles of Accounting II) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders MAN 201 dersinin devamıdır. Bu derste, stokların, temel imalat maliyetlerinin, mali duran varlıkların, maddi duran varlıkların, maddi olmayan duran varlıkların, banka kredileri gibi kısa vadeli yükümlülüklerin, banka kredileri ve çıkarılmış tahviller gibi uzun vadeli yükümlülüklerin, özsermaye kalemlerinin muhasebeleştirilmesi üzerinde durulur. Ayrıca nakit akım tablosu incelenir. 

MAN 205 Yöneylem Araştırmasına Giriş (Introduction to Operations Research) (2 2 3) (AKTS: 5)

Bu ders sayısal yöntemler konusundaki temel derslerden birisidir. Derste incelenen konular: Yöneylem araştırmasına genel bakış; matematiksel modelleme yöntemi; bilimsel metodoloji; doğrusal programlama; doğrusal programlama modellerinin grafik, cebirsel ve bilgisayar  çözümü; ikililik (dualite); duyarlılık analizleri ve uygulamaları; tam sayılı programlama; karışık tamsayılı programlama ve çözüm yöntemleri; ağlar; ulaştırma ve atama problemleri.

MAN 206 İşlemler Yönetimi (Operations Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders kapsamında işlenecek konular: Verimlilik ve etkinlik kavramları; veri zarflama analizi; toplu üretim planlaması; stok yönetimi – deterministik modeller; gazeteci çocuk problemi; stok politikaları; ABC analizi; MRP ve JIT sistemleri; kapasite planlama  kararları; tesis yeri seçimi kararı ve yerleşim planlama; proje çizelgeleme – Gannt, CPM, PERT; faaliyet çizelgeleme.

MAN 211 Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin amacı öğrencileri örgütlerde nasıl davranacakları konusunda eğitmektedir. Ders ayrıca, yöneticilerin (veya yönetici olacakların) örgütsel davranış kuramlarını uygularken karşılaşabilecekleri zorluk ve fırsatlara da vurgu yapar. Ders öğrencilerin, örgüt kültürü, örgüt iklimi, değerler, örgütlerdeki roller ve diğer kişilerin davranışlarını nasıl yorumlayacakları konularını anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler ders yoluyla, liderlik, çatışma yönetimi, ekip çalışması ve müzakere yetenekleri gibi değişik davranışsal yeteneklerini geliştirme imkanına sahip olurlar.

MAN 212 Örgüt Kuramı (Organization Theory) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin amacı örgüt kuramlarını ve bu kuramların örgütleri analiz etmede ve örgütlerde değişimi yönetmede nasıl uygulamaya konulacaklarını incelemektir. Bu bağlamda derste, örgütsel tasarım, değişim, güç, çatışma konuları ile örgüt çevresinde etkili olan aktörler incelenir.

MAN 214 İşletme İletişimi (Business Communication) (3 0 3) (AKTS: 4)

Bu ders öğrencilere iletişim, iletişimin kapsamı ve işletmeler için önemi ve iletişimin işletme için bir iç iletişim programı yanında elverişli bir dış çevre oluşturma konusunda oynadığı rolü aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Derste çeşitli işletme iletişim mecraları incelenir. Bu ders ayrıca, kısa ve öz yazılı iletişimin modern işletme iletişimindeki önemi konusunda öğrencilerde farkındalık oluşmasını sağlar.

MAN 216 İşletmelerde Vergileme (Taxation in Business) (2 0 2) (AKTS: 3)

Bu derste her tür işletmenin (şahıs işletmesi veya şirket) vergi mükellefi ve vergi sorumlusu olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ile ödemeleri gereken vergiler incelenmektedir. Dersin konularını; işletmelerin mükellef olarak ödevleri, vergiden muaf esnaf, basit usulde vergileme, ticari kazancın tespiti, gelir vergisi tevkifatı ve muhtasar beyanname, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve damga vergisi ile işletmelerin bu vergilere yönelik mükellefiyet ve sorumlulukları oluşturmaktadır.

MAN 305 İşletme Finansı I (Business Finance I)  (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders iki derslik işletme finansı serisinin ilk dersidir. Bu derste incelenen konular şunlardır: finansa giriş, finansın türleri, işletmelerin faaliyet gösterdikleri finansal çevre, finansal çevredeki katılımcılar ve bunların rolleri, finansal analiz yöntemleri; basit ve bileşik faiz, nominal ve reel faiz, eşit ödemeler (annuitiler), tahvil değerleme yöntemlerinden oluşan finans matematiği konuları. 

MAN 306 İşletme Finansı II (Business Finance II)  (3 0 3) (AKTS: 6)

Bu ders iki derslik işletme finansı serisinin ikinci dersidir. Bu derste incelenen konular şunlardır: hisse senedi değerleme yöntemleri, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri,  faaliyet kaldıracı, finansal kaldıraç, bileşik kaldıraç, kısa ve uzun dönemli finansman seçenekleri.

MAN 307 Pazarlama İlkeleri (Principles of Marketing) (3 0 3) (AKTS: 5)

Pazarlama dinamik bir işletmecilik alanı olup girişimlerin yurtiçi ve yurtdışında karşılaştıkları zorluklarla başedebilmelerinde kullanabilecekleri temel araçtır. Bu derste öğrenciler pazarlama yönetiminin gerçek niteliği ve faaliyet alanını öğreneceklerdir. Öğrenciler; (1) pazarlama stratejisi, (2) Pazar bölümlemesi, (3) hedef pazarlama, (4) pazarlama planı, (5) toptancılık ve parakendecilik, (6) dağıtım, (7) uluslararası pazarlama, (8) promosyon, (9) fiyatlama, (10) hizmet pazarlaması gibi pazarlamanın temel boyutlarına yönelik bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler ayrıca, pazarlamanın işletme için stratejik önemini de öğreneceklerdir.

MAN 308 İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management) (3 0 3) (AKTS: 6)

İnsan kaynakları yönetimi dersi; küresel rekabetin arttığı, teknolojik gelişmelerin hızlandığı ve işin tabiatının değiştiği günümüz işletmecilik ortamında, işletmelerin yetenekli ve kurumuna bağlı çalışanlar yoluyla nasıl başarılarını ve kalitelerini koruyacakları ile ilgili bilgi sunar. Ders insan kaynakları yönetiminin stratejik amaçları ile başlar ve iş analizi, iş tanımı, iş sınıflandırması, insan kaynakları puan kartı, işe başvurma, işe alım, performans değerlendirmesi, terfi gibi insan kaynakları yönetiminde kullanılan yöntemlerlerin açıklanmasıyla devam eder.

MAN 311 Yönetim Muhasebesi (Managerial Accounting) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste temel yönetim muhasebesi konuları incelenmektedir. Dersin kapsadığı konular: finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinin farkları, yönetim muhasebesinin işletmeler için önemi, değer zinciri analizi, değişken maliyet yöntemi, maliyet-hacim-kâr analizleri, farlılaşan maliyet analiziyle karar verme,  bütçeleme, bütçe kontrolü ve sapma analizi, müşteri kârlılık analizi.

MAN 316 Yöneylem Araştırması (Operations Research) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste incelenen konular şunlardır: Doğrusal olmayan programlama, kuadratik programlama, kuyruk analizi, Markov süreçleri, karar verme süreçleri ve çok kriterli karar verme , benzetim (simülasyon) ve işletme uygulamaları.

MAN 317 İşletme Ekonomisi (Managerial Economics) (3 0 3) (AKTS: 6)

İşletme ekonomisinin temel konusu, özel sektör ve kamu sektörü kuruluşları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların ekonomik nitelikli problemlerinin çözümü için gerekli olan temel teori ve araçları sağlamaktır. Bu kapsamda ders; temel işletme ekonomisi kavramlarını, firma amacını, optimizasyon tekniklerini, talep teorisi ve uygulamalarını, tahmini, üretim, maliyet ve çıktı kararlarına yönelik teori ve uygulamaları, saf ve monopolistic rekabet ile oligopol ve monopol konularını içermektedir.

MAN 332 İşletmeciler için İstatistiki Uygulamalar (Statistical Applications for Business) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders uygulama ağırlıklı olup pratiğe yöneliktir. Deste öğrenciler değişik istatistiksel yöntemleri gözden geçirirler ve bu yöntemlerin hangi durumlara uygulanabileceğini, varsayımlarını, bir paket program kullanılarak verilerin analiz edilmesini ve sonuçların yorumlanmasını tartışırlar. Derste, veri araştırması ve özetlenmesi yanında değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesine yönelik çok sayıda istatistiksel teknik incelenir. Öğrenciler her tekniğin nezaman ve neden kullanılması gerektiği, bunların nasıl uygulanacakları, sonuçlarının nasıl yorumlanacağı ve paket program kullanarak sonuçların grafik gösterimi konularında bilgi sahibi olurlar.

MAN 401 Uluslararası İşletmecilik (International Business)  (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste; işletmelerin karşılaşabilecekleri farklı kültürel, politik, yasal ve ekonomik çevreler; bölgesel ekonomik entegrasyonlar; işbirliği ve kontrol stratejileri gibi işletmeler tarafından takip edilen uluslararası stratejiler; işletme fonksiyonlarının uluslararası yönetimi konuları incelenmektedir.

MAN 403 Pazarlama Araştırması (Marketing Research) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, hedef pazarın ve pazardaki tüketici ihtiyaçlarının anlaşılmasında önemli rol oynayan uygulamalı bir işletmecilik disiplini ile ilgilidir. Ders öğrencilere; pazarlama araştırmasının temelleri, değişik araştırma teknikleri ve bu tekniklerin pazarlama yöneticilerine pazarlama problemlerinin çözümünde nasıl yardımcı olacakları konusunda geniş bir bakış açısı kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Derste; problem tanımlama, araştırma tasarımı, örnekleme, anket tasarımı, veri toplama, veri analizi, hipotez testi ve sonuçların raporlanması aşamalarından oluşan pazarlama araştırması süreci incelenmektedir.

MAN 404 Stratejik Yönetim (Strategic Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Stratejik yönetim kuram ve tekniklerinin incelendiği stratejik yönetim dersi, mezun olma aşamasındaki işletme öğrencileri için sentez dersidir. Ders işletmelerin nasıl strateji formüle edecekleri, bu stratejiyi nasıl uygulayacakları ve değerlendirecekleri konularına odaklanmıştır. Bu dersin temel hedefi, öğrencilere objectif stratejik karar verme ve bu kararı gerekçelendirme yeteneği kazandırmaktır. Derste öğrencilerin değişik organizasyonların geleceğine yön vermede, daha önce almış oldukları işletmecilik derslerindeki bilgiler ile bu derste öğrendikleri stratejik yönetim tekniklerini kullanmaları beklenmektedir.

MAN 406 Proje Yönetimi (Project Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste proje yönetim süreci ve yöntemleri tanıtılmaktadır. Ders; proje ömür devri, proje seçimi, proje organizasyonu, proje zaman planlaması, proje maliyeti ve maliyet/zaman analizleri, kaynak tahsisi, proje kontrolü, proje denetimi ve projenin sonlandırılması konularını kapsamaktadır.

MAN 410 Denetim (Auditing) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste mali tablo denetimi üzerinde durulmaktadır. Derste; muhasebe ve denetim, denetim çeşitleri (uygunluk denetimi, faaliyet denetimi, mali tablo denetimi), genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporları, denetim amaçları, denetim kanıtları, denetim risk modeli, denetimin planlaması ve denetim programı, iç kontrol, denetim testleri ve istatistiksel denetim yöntemleri incelenmektedir.

MAN 411 Tahmin Yöntemleri (Business Forecasting) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste, tahminin istatistiksel temelleri, ortalama yöntemleri, düzeltme teknikleri, trend analizi, zaman serisi analizleri, ayrıştırma yöntemi, Box-Jenkins ARIMA metodu, yapay sinir ağları ile tahmin konuları incelenmektedir.

MAN 412 Türk Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası (Turkish Capital Markets and Stock Exchange) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders Türkiye’deki sermaye piyasası faaliyetleri ve menkul kıymet borsası ile ilgilidir. Derste şu konular incelenmektedir: sermaye piyasasının tanımı, sermaye piyasasının finans sistemindeki yeri ve önemi, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasasında düzenleme, sermaye piyasası araçlarının ihraç süreci (birincil piyasa işlemleri), organize borsalar ve bu borsalarda işlem yapılması (ikincil piyasa işlemleri).  Bu ders Türkçe olarak verilmektedir.

MAN 414 Pazarlama Modelleri ve Kararları (Marketing Models and Decisions)     (3 0 3) (AKTS: 5)

Şirketler rutin olarak müşterilerle ilgili önemli miktarda veri toplarlar ve bu veriler pazarlamacılar tarafından stratejik ve operasyonel kararların verilebilmesi için analiz edilir. Pazarlamacılar, çalışmalarının finansal getirisini ve işletmeye faydasını ortaya koymak durumundadırlar. Pazarlama ile ilgili ölçümler gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu derste, pazarlamacıları bekleyen bu zorlu süreç incelenmektedir.

MAN 415 Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting)  (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste temel maliyet muhasebesi konuları ele alınmaktadır. Dersin kapsadığı konular: Temel maliyet kavramları, tekdüzen hesap planına göre fonksiyonel maliyet hesaplarının, transfer hesaplarının ve gider (maliyet) çeşidi hesaplarının ayrıntılı incelenmesi, maliyetlerin dağıtımı, işçilik ve malzeme maliyetlerine özel önem verilerek maliyet muhasebesi kayıtlarının yapılması, sipariş maliyet yöntemi, safha maliyet yöntemi, faaliyete dayalı maliyetleme, standart maliyet sistemi, ortak ürünlerin ve yan ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması.

MAN 417 İşletme Oyunları ve Simülasyonları (Business Games and Simulations)   (3 0 3) (AKTS: 5)

Günümüzün iş dünyasında hızlı ve önemli değişimler meydana gelmektedir. Bu nedenle, geleceğin yöneticileri olarak öğrencilerin, gelecekte karşılaşabilecekleri durumlarla başedebilecek şekilde bilişsel ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. İşletme oyunları ve simülasyonları, gerçek işletme durumları ile ilgili tecrübesi olmayan öğrencilerin karmaşık durumlarda karar vermeyi anlamaları için yararlı araçlar sunmaktadır. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri de değişik örnek olayların analizi için fırsatlar sunmaktadır. Bu dersin temel amacı, sözkonusu teknolojilerinden yararlanarak öğrencilerin problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmektir.  Ders bilgisayar destekli oyun ve simülasyonların kullanıldığı örnek olay çalışmalarını esas almaktadır. Öğrencilerden, önceden elde ettikleri bilgileri bilgisayar destekli simülasyonlarda kullanmaları beklenmektedir. Öğrenciler ekipler halinde çalışacaklarından, ders öğrencilerin ekip çalışması yeteneklerini de geliştirecektir.

MAN 418 İş Etiği (Business Ethics) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders temel olarak “iş etiği” kavramının anlaşılmasını ve iş dünyasında etiğe ilişkin konuların nasıl tanımlandığının aydınlatılamasını hedeflemektedir. Böylece bu derste öğrenciler, etiğin iş dünyasında neden önemli olduğunu, etik karar verme süreçlerini ve iş dünyasındaki ahlaki ilkeleri açılayabileceklerdir. Bununla beraber derste kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve konularına da yer verilmektedir.

MAN 419 Yönetim Bilimi Uygulamaları  (Applications in Management Science)     (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders öğrencilere, değişik yöneylem araştırması araçlarını işletmelerde karar vermede kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlamıştır. Dersin kapsadığı konular: doğrusal programa problemlerini elektronik hesap tablolarında modelleme ve çözme, ağ ve ulaştırma problemlerini  elektronik hesap tablolarında modelleme ve çözme, karar analizi, karar ağaçları, “treeplan”i kullanarak elektronik hesap tablosunda karar ağacı problemlerini çözme, çok amaçlı karar analizi problemlerini modelleme, AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci).

MAN 420 Küçük İşletme Yönetimi  (Small Business Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste küçük işletme yönetimine ilişkin teori ve uygulamalar incelenmektedir. Dersin kapsadığı konular: Küçük işletmelerin kuruluşu ve küçük işletme iş modelleri; küçük işletmelerde planlama, organizasyon, kontrol; küçük işletmelerde pazarlama ve finans fonksiyonlarının yürütülmesi; Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde küçük işletmeler;  Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde küçük işletmelere yönelik politikalar ve destek programları.

MAN 421 Toplam Kalite Yönetimi  (Total Quality Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste, temel kalite kavramları olan liderliğin kalite yönetimine bağlılığı, müşteri odaklılık, çalışanların katılımı ve ekip çalışması ile sürekli süreç iyileştirme konularına odaklanılmıştır. Dersin kapsadığı konular:  Kalite sistemleri, kalite maliyetleri, sürekli iyileştirme araçları, istatistiksel süreç kontrolü, müşteri ölçümleri, değişim yönetimi ve kıyaslama, toplam kalite yönetiminin uygulanması.

MAN 422 Müzakere Süreci  (Negotiation Process) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu derste şu konular incelenmektedir: Müzakere veya pazarlık sürecinin özellikleri, karşılıklı bağımlılık ve taviz, çatışma, müzakere stratejisinin uygulanması, müzakerede pozisyonlar, anlaşmaya varma, bütüncül müzakere, insanların müzakerede algı ve iletişimleri, müzakerede önyargılar, kültürel farklar ve küresel müzakere, rakibin etkileme ve ekip içinde görüş ayrılığı çıkarmaya yönelik girişimleri ve ekip içinde birlikte hareket etmeye yönelik eksiklikler ile başetmek.

MAN 423 Girişimcilik (Entrepreneurship) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders girişimciliğin Türkiye’deki durumu ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Öğrenciler; başarılı girişimciliğin unsurları, fırsat belirleme ve değerlendirme, Türkiye’de küçük işletmelerin gelişim potansiyeli, değişik iş modelleri, başarının kişiler için ne anlam ifade etiği, hedef belirleme ve vizyonerlik konularında bilgi sahibi yapılır. Ayrıca iş planı hazırlanması da dersin konuları arasındadır.

MAN 424 Liderlik (Leadership) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, öğrencilere liderlik olgusunu ve bu olgunun örgütlerde insan davranışları üzerindeki etkisini kapsamlı olarak öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste liderlikle ilgili temel teoriler ile liderliğin değişik içsel ve dışsal örgütsel faktörlerle ilişkisi incelenmektedir.

MAN 426 Marka Yönetimi (Brand Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders öğrecilere, markaların ve ürünlerin başarısını güçlendiren değişkenlerin ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenebilmesi ve kavranabilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Derste, akademisyenlerin olduğu kadar bu konudaki diğer uzmanların da çalışmaları incelenmektedir. Ayrıca ders, müşteri ve rekabetçilik bağlamında başarılı ürün ve marka stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda pratik araçlar da sunmaktadır. Ders özellikle, çeşitli sektörlerde sektörünün en iyisi konumundaki marka stratejilerine ve uygulamalarına odaklanmıştır. 

MAN 427 Reklam Yönetimi (Advertising Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders öğrencilere; etkili bütünleşik pazarlama iletişim programlarının geliştirilmesi için gerekli olan temel araçları sunmayı, medya faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını kavratmayı, değişik mecralardaki reklamları analiz edebilme yeteneği kazandırmayı amaçlamıştır. Ders ayrıca, uluslararası reklam ve promosyo kararları ile bu kararların etkinliklerinin nasıl ölçüleceğine de odaklanmıştır. 

MAN 428 İnovasyon Süreçleri Yönetimi (Managing Innovation Processes) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders, inovasyon yönetimi, teknoloji, araştırma-geliştirme, yeni ürün geliştirme ve işletme stratejisinin inovasyonla bağlantısını kapsayan, inovasyon kavramının mikro ve makro boyutlarını ele almaktadır. Üçlü helis (üniversite, sanayi, devlet işbirliği), inovasyon politikaları ve ulusal inovasyon sistemleri gibi sistematik yaklaşımlar da dersin konuları arasındadır. 

MAN 429 İş Hukuku (Labor Law) (3 0 3) (AKTS: 5)

Dersin konusunu işçi ve işveren, işçilerin örgütü olarak sendikalar ve devlet arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. Dersin konularını; iş sözleşmesinin kurulması ve sözleşme türleri, sözleşme türlerine göre tarafların hak ve yükümlülükleri, iş ilişkisinin devamı, çalışma şartları ile sözleşmenin sona ermesi halinde talep edilebilecek tazminatlar oluşturmaktadır. Ders Türkçe olarak verilmektedir.

MAN 430 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Logistics and Supply Chain Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders kapsamında işlenecek konular: Tedarik zinciri nedir? Tedarik zincirinin amacı; tedarik zincirinin karar aşamaları; tedarik zinciri örnekleri; rekabet ve tedarik zinciri stratejileri; stratejik uyumun sağlanması; tedarik zinciri performansını belirleyen unsurlar; performans unsurlarının yapılandırılmasına ilişkin çerçeve; tedarik zincirinde dağıtım planlaması; dağıtım şebekeleri tasarımını etkileyen unsurlar; uygulamadaki dağıtım şebekeleri; şebeke tasarım kararları; yerleşim yeri ve kapasite belirleme modelleri; tedarik zinciri için tahmin yöntemleri; tedarik zinciri örnek uygulamaları.

MAN 431 Örgütlerde İnsan (Human in Organizations) (3 0 3) (AKTS: 4)

Bu ders Endüstri Mühendisliği Bölümü için servis dersidir. Ders iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım, paydaşlar gibi örgüt çevresi ile ilgili konuları ve otorite, kontrol, uzmanlaşma, koordinasyon gibi örgüt yapısına yönelik konuları içermektedir. Dersin ikinci bölümü ise, çoğunlukla çalışanların davranışlarını şekillendiren değerler, tutumlar, güç, politika ve motivasyon gibi insanlara yönelik konuları kapsamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi ve performans değerlendirme gibi konular da derste incelenmektedir. İşletme Bölümü öğrencileri bu dersi alamazlar.

MAN 432 Mühendisler İçin Yönetim (Management for Engineers) (3 0 3) (AKTS: 4)

Bu ders Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü için servis dersidir. Ders, işletme yönetiminin genel prnsipleri ve uygulamaları ile işletmelerin ve kâr amacı gütmeyen örgütlerin yönetim süreçleri ile ilgili bilgi verilmesini amaçlamıştır.  Ders, öğrencilerin her konuyu anlamalarına ve bunları yönetim uygulamaları ile bağdaştırmalarına yardım edecek şekilde tasarlanmıştır. Derste; karar verme, iletişim, örgütsel yapı ve tasarımı gibi çeşitli işletme faaliyetlerine yöneticilerin nasıl yaklaştığı üzerine odaklanılmıştır. Ders ayrıca, uluslararası yönetim, küreselleşme, kültürlerarası yönetim konularını da kapsamaktadır. Stratejik yönetim, liderlik, insan kaynakları yönetimi, motivasyon, iletişim ve müzakere gibi önemli işletmecilik konularına da derste genel hatlarıyla değinilmektedir.  Öğrencilerin konuları anlayabilmeleri için gerçek işletmecilik örnekleri ve uygulamaları incelenmektedir. İşletme Bölümü öğrencileri bu dersi alamazlar.

MAN 433 İşletme ve Yönetimin Temelleri (Fundamentals of Business and Management) (3 0 3) (AKTS: 4)

Bu ders Endüstri Mühendisliği Bölümü için servis dersidir. Ders temel olarak, global piyasa, etik ve sosyal sorumluluk, sahiplik yapısı ve girişimcilik gibi işletmenin dış çevresine yönelik değişik konular ile ilgilidir.  Derste ayrıca, karar verme, liderlik, kontrol, iletişim, çatışma yönetimi, ekip çalışması yönetimi gibi yönetimin değişik boyutları da ele alınmaktadır. Pazarlama yönetiminin temelleri de derste incelenen konular arasındadır. İşletme Bölümü öğrencileri bu dersi alamazlar.

MAN 434 Perakende Pazarlaması (Retail Marketing) (3 0 3) (AKTS: 5)

Ders, dinamik bir sektör olan perakendeciliği konu almaktadır. Perakende pazarlama karmasının analizi yoluyla derste, perakende sektöründe markalaşma, ürün konumlandırma ve geliştirme, fiyatlama seçenekleri, lokasyon ve ürünlerin tutundurulması konuları incelenmektedir. Günümüzün rekabetçi ortamındaki önemlerinden dolayı, teknolojinin perakende pazarlama yönetimine uygulanması, e-ticaret, uluslararası perakendecilik ve müşteri ilişkileri yönetimi konuları da incelenmektedir.

MAN 435 Ulusötesi Yönetim (Transnational Management) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders temel olarak küreselleşme kavramı ve bu kavramın uluslararası bağlantılarına odaklanmıştır. Kültürler arası yönetim de bu dersin diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. Derste ayrıca, uluslararası bağlamda strateji oluşturulması ve uygulanması da incelenmektedir.

MAN 436 Tüketici Davranışı Araştırmaları (Consumer Behavior Research) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu ders nitel ve nicel araştırma yöntemleri yoluyla satınalma davranışlarına etki eden sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörleri irdeleyerek tüketicilerin davranışlarını incelemektedir. Bu derste, öğrencilerin nitel ve nicel tüketici araştırma yöntemlerini tüketici davranışlarını ortaya koyma yönünden incelemeleri ve mülakat ve anketleri de kapsayan araştırma yöntemleri ile ilgili mevcut ve yeni bilgilerini tüketici davranışı araştırmaları ile bütünleştirmeleri beklenmektedir. 

MAN 437 İşletmelerde Rekabet (Competition in Business) (3 0 3) (AKTS: 5)

Rekabetçilik işletme seviyesinden sektör seviyesine, sektör seviyesinden ülke seviyesine uzanan çok geniş bir alanı kapsamakla beraber bu derste rekakabetçiliğe mikro perspektiften yaklaşılmıştır. Derste, rekebetçiliğin mikro, orta ve makro seviyeleri ile rekabetçiliğin teorik temelleri yanında inovasyonun temelleri, ağ oluşturma (networking), uluslararasılaşma ve örgüt kültürü gibi bir işletmenin rekabetçiliğini belirleyen araçlar da incelenmektedir.

MAN 438 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası finansal raporlama ile ilgili genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu bağlamda ders, finansal raporlama ile ilgili kavramsal çerçeveyi ve muhasebeleştirme, sunum, ölçüm ve değerleme açısından seçilmiş bazı uluslararası finansal raporlama standartlarının uygulamalarını kapsamaktadır.

MAN 439 Hizmet Pazarlaması (Services Marketing) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersin ana teması hizmetlerin zorlu bir iş olduğu ve pazarlama stratejisinin hem oluşturulması ve hem de uygulanması açısından hizmetlerin kendine özgü bir yaklaşım gerektirdiği gerçeği üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda ders, pazarlama yönetimi kavramını genişletmekte ve bu kavramı hizmet sektörüne uyarlamaktadır. Ders, pazarlamanın hizmet kalitesinin artırılmasında, müşteri memnuniyetinin korunması ve geliştirilmesinde, müşteri sadakati yaratılmasında ve işletmede sağlıklı bir hizmet kültürünün oluşturulmasında bir araç olarak nasıl kullanılacağı ile ilgilenmektedir.

MAN 442 Investor Behavior in Financial Markets (Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışı)

Sürekli büyüyen finans alanında, yatırımcıların davranışlarını anlamak, günlük finansal piyasa hareketlerini ve ekonomiyi bir bütün olarak izlemek ve değerlendirmek için çok önemlidir. Finans alanında uzmanlaşmak isteyen yönetim öğrencilerine davranışsal bir bakış açısı sağlamak için bu anlamda doldurulması gereken bir boşluk vardır. Bu bağlamda dersin amacı, lisans öğrencileri için finansal çevre ve finansal piyasaların değerlendirilmesi ve analizinde farklı bir bakış açısı sunmaktır. Bu ders, esas olarak yatırımcıların finansal karar verme süreci, yatırımcı duyarlılığı ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri kavramlarına odaklanarak öğrencilere finansal piyasalardaki yatırımcıların davranışları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörlerin kısa bir açıklamasından sonra, borsadaki anormallikler, borsa balonları ve finansal krizler gerçek dünyadaki örnekleri ele alınarak yatırımcı davranışlarının finansal piyasalar üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

MAN 445 İşletmeler için Veri Analitiği (Data Analytics for Business) (3 0 3) (AKTS: 5)

Derste işletmecilikte veri analitiği yöntemleri incelenmektedir. Dersin konuları şunlardan oluşmaktadır: Veri-analitiği yaklaşımı; işletme problemleri ve veri bilimi çözümleri; R programlamaya giriş; gözetimli ve gözetimsiz veri madenciliği; entropi ve bilgi kazanımı; öznitelik seçimi; sınıflandırma ağacı oluşturma; lojistik regresyon; destek-vektör makinaları; aşırı uygunluk ve bundan korunma; çapraz-doğrulama; en-yakın-komşu metodu; hiyerarşik kümeleme; k-means kümeleme; hata matrisi; model performansının görselleştirilmesi; kanıt ve olasılık; metin madenciliği; N-gram dizileri; temel birleşen analizi; veri esaslı nedensel akıl yürütme.

MAN 499 Alan Çalışması (Field Study) (3 0 3) (AKTS: 5)

Bu dersi alan öğrenciler, bir öğretim elemanın gözetimi altında, bir işletmede kayda değer nitelikte araştırma tabanlı bir çalışma yürütürler. Bu çalışma bir işletmeyi analiz etme veya bir işletmenin belirli bir problemini çözmeye yöneliktir. Öğrencilerin veri toplama amacıyla işletmeyi her hafta düzenli olarak ziyaret etmesi beklenmektedir. Öğrencilerin ayrıca, düzenli olarak biraraya gelerek bulguları tartışmaları, ilerlemeyi değerlendirmeleri ve gelecekteki faaliyetleri planlamaları da beklenmektedir. Öğrenciler her aşamada atanan öğretim elemanı tarafından yönlendirilirler. Öğrenciler dönem sonunda alan çalışmasına yönelik bulgu ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak bu raporu sunarlar.